Articles

Peplau’s Theorie van de Interpersoonlijke Relaties

Peplau publiceerde haar Theorie van de Interpersoonlijke Relaties in 1952, en in 1968 werden de interpersoonlijke technieken de crux van de psychiatrische verpleging. De Theorie van de Interpersoonlijke Relaties is een middelmatige descriptieve classificatietheorie. Zij werd beïnvloed door Henry Stack Sullivan, Percival Symonds, Abraham Maslow, en Neal Elger Miller.

De vier componenten van de theorie zijn: persoon, die een zich ontwikkelend organisme is dat angst veroorzaakt door behoeften probeert te verminderen; omgeving, die bestaat uit bestaande krachten buiten de persoon, en geplaatst in de context van cultuur; gezondheid, die een woordsymbool is dat voorwaartse beweging van persoonlijkheid en andere menselijke processen inhoudt in de richting van creatief, constructief, productief, persoonlijk en gemeenschapsleven.

Het verpleegkundig model onderscheidt vier opeenvolgende fasen in de interpersoonlijke relatie: oriëntatie, identificatie, exploitatie, en oplossing.

De oriëntatiefase definieert het probleem. Deze begint wanneer de verpleegkundige de patiënt ontmoet en de twee vreemden zijn. Nadat het probleem is gedefinieerd, wordt in de oriëntatiefase vastgesteld welk soort dienst de patiënt nodig heeft. De patiënt zoekt hulp, vertelt de verpleegkundige wat hij of zij nodig heeft, stelt vragen, en deelt vooroordelen en verwachtingen gebaseerd op ervaringen uit het verleden. In wezen is de oriëntatiefase de beoordeling van de verpleegkundige van de gezondheid en de situatie van de patiënt.

De identificatiefase omvat de selectie van de juiste hulp door een professional. In deze fase begint de patiënt het gevoel te krijgen dat hij of zij erbij hoort en dat hij of zij in staat is het probleem aan te pakken, waardoor het gevoel van hulpeloosheid en hopeloosheid afneemt. De identificatiefase is de ontwikkeling van een verpleegkundig zorgplan gebaseerd op de situatie en doelen van de patiënt.

In de exploitatiefase wordt gebruik gemaakt van professionele hulp voor probleemoplossende alternatieven. De voordelen van de gebruikte professionele diensten zijn gebaseerd op de behoeften en belangen van de patiënten. In de exploitatiefase voelt de patiënt zich een integraal deel van de hulpomgeving, en kan hij kleine verzoeken doen of aandachttrekkerijtechnieken gebruiken. Bij de communicatie met de patiënt dient de verpleegkundige gesprekstechnieken te gebruiken om het onderliggende probleem te onderzoeken, te begrijpen en adequaat aan te pakken. De verpleegkundige moet zich ook bewust zijn van de verschillende fasen van communicatie omdat de zelfstandigheid van de patiënt waarschijnlijk fluctueert. De verpleegkundige moet de patiënt helpen alle mogelijkheden van hulp te benutten naarmate er vooruitgang wordt geboekt in de laatste fase. Deze fase is de uitvoering van het verpleegplan, waarbij acties worden ondernomen om de doelen te bereiken die in de identificatiefase zijn gesteld.

De laatste fase is de resolutiefase. Het is de beëindiging van de professionele relatie omdat aan de behoeften van de patiënt is voldaan door de samenwerking van patiënt en verpleegkundige. Zij moeten hun relatie verbreken en alle banden tussen hen ontbinden. Dit kan moeilijk zijn voor beiden als er nog psychologische afhankelijkheid bestaat. De patiënt drijft weg van de verpleegkundige en verbreekt de band tussen hen. Een gezonder emotioneel evenwicht wordt bereikt en beiden worden volwassen individuen. Dit is de evaluatie van het verpleegproces. De verpleegkundige en de patiënt evalueren de situatie op basis van de gestelde doelen en of deze al dan niet werden bereikt.

Het doel van psychodynamische verpleging is het eigen gedrag te helpen begrijpen, anderen te helpen gevoelde moeilijkheden te identificeren, en principes van menselijke relaties toe te passen op de problemen die zich voordoen op alle ervaringsniveaus. Peplau legt uit dat verplegen therapeutisch is omdat het een genezende kunst is, het bijstaan van een patiënt die ziek is of gezondheidszorg nodig heeft. Het is ook een intermenselijk proces vanwege de interactie tussen twee of meer individuen die een gemeenschappelijk doel hebben. De verpleegkundige en de patiënt werken samen zodat beiden volwassen en deskundig worden in het zorgproces.

De verpleegkundige heeft een verscheidenheid aan rollen in de verpleegkundige theorie van Hildegard Peplau. De zes belangrijkste rollen zijn: vreemdeling, leraar, hulpverlener, raadgever, surrogaat en leider.

Als vreemdeling ontvangt de verpleegkundige de patiënt op dezelfde manier als de patiënt een vreemdeling ontmoet in andere levenssituaties. De verpleegkundige moet een omgeving creëren die vertrouwen schept. Als leraar brengt de verpleegkundige kennis over in relatie tot de behoeften of interesses van de patiënt. Op deze manier is de verpleegkundige ook een bron van informatie voor de patiënt die de patiënt helpt een probleem of situatie te begrijpen. De rol van de verpleegkundige als raadgever helpt de patiënt de betekenis van de huidige levenssituaties te begrijpen en te integreren, evenals begeleiding en aanmoediging te bieden om veranderingen door te voeren. Als surrogaat helpt de verpleegkundige de patiënt de domeinen van afhankelijkheid, onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijkheid te verduidelijken, en treedt zij op als pleitbezorger voor de patiënt. Als leider helpt de verpleegkundige de patiënt om maximale verantwoordelijkheid te nemen voor het bereiken van zijn of haar behandeldoelen. Andere rollen van een verpleegkundige zijn: technisch expert, adviseur, mentor, socialiserende en veiligheidsagent, omgevingsmanager, bemiddelaar, beheerder, waarnemer van dossiers en onderzoeker.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *