Articles

Wat zijn de ethische overwegingen bij het ontwerpen van onderzoek?

U kunt dit artikel ook beluisteren als audio-opname.

https://www.enago.com/academy/wp-content/uploads/2019/05/amazon_polly_156.mp3

Toen ik aan mijn proefschrift begon, was ik altijd gefocust op mijn onderzoek. Toen ik echter eenmaal met het onderzoek begon, realiseerde ik me dat onderzoeksethiek een kernaspect van het onderzoekswerk en de basis van de onderzoeksopzet is. In dit artikel gaan we in op enkele van de belangrijkste ethische overwegingen bij het ontwerpen van onderzoek.

Ethische kwesties in onderzoek

Er zijn veel organisaties, zoals de Committee on Publication Ethics, die zich inzetten voor het bevorderen van ethiek in wetenschappelijk onderzoek. Deze organisaties zijn het erover eens dat ethiek geen bijzaak of bijkomstigheid van de onderzoeksstudie is. Het is een integraal aspect van onderzoek dat in ons werk voorop moet blijven staan.

 • Validiteit

De onderzoeksopzet moet gericht zijn op specifieke onderzoeksvragen. De conclusies van het onderzoek moeten dus in overeenstemming zijn met de gestelde vragen en de resultaten. De ethiek van het onderzoek vereist ook dat de gebruikte methoden specifiek betrekking hebben op de onderzoeksvragen.

 • Vrijwillige deelname en toestemming

Een individu mag zich op geen enkel moment gedwongen voelen om aan een onderzoek deel te nemen. Dit omvat elke vorm van overreding of misleiding in een poging het vertrouwen van een individu te winnen.

Informed consent houdt in dat een individu expliciet toestemming moet geven om deel te nemen aan het onderzoek. Je kunt het toestemmingsformulier zien als een vertrouwensovereenkomst tussen de onderzoeker en de deelnemers.

 • Sampling

Sampling is de eerste stap in de onderzoeksopzet. Je zult moeten uitleggen waarom je een bepaalde groep deelnemers wilt. U zult moeten uitleggen waarom u bepaalde mensen of groepen hebt weggelaten. Als uw steekproef kinderen of personen met speciale behoeften omvat, moet u bovendien aan extra eisen voldoen, zoals toestemming van de ouders.

 • Vertrouwelijkheid

Het derde ethische beginsel van de Economic and Social Research Council (ESRC) luidt als volgt: “De vertrouwelijkheid van de door de onderzoekssubjecten verstrekte informatie en de anonimiteit van de respondenten moeten worden gerespecteerd.” Soms is de vertrouwelijkheid echter beperkt. Als een deelnemer bijvoorbeeld gevaar loopt, moeten wij hem beschermen. Dit kan betekenen dat vertrouwelijke informatie moet worden vrijgegeven.

 • Risico op schade

We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om deelnemers aan onderzoeken te beschermen. Hiervoor moeten we ons richten op de risico-batenverhouding. Als de mogelijke risico’s groter zijn dan de voordelen, moeten we van het onderzoek afzien of het anders opzetten. Het risico van schade vereist ook dat we de risico-batenverhouding meten naarmate het onderzoek vordert.

 • Onderzoeksmethoden

We weten dat er tal van onderzoeksmethoden zijn. Maar als het gaat om ethische overwegingen, kunnen enkele belangrijke vragen ons helpen de juiste aanpak voor onze studies te vinden.

i. Welke methoden sluiten het beste aan bij de doelstellingen van uw onderzoek?

ii. Wat zijn de sterke punten en beperkingen van een bepaalde methode?

iii. Zijn er potentiële risico’s bij het gebruik van een bepaalde onderzoeksmethode?

Voor meer richtlijnen kunt u het ESRC Framework for Research Ethics raadplegen.

Institutional Review Boards

Het belang van ethiek in onderzoek kan niet worden onderschat. Het volgen van ethische richtlijnen zal de geldigheid van je onderzoek garanderen en de bijdrage ervan aan het wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Op persoonlijk niveau versterkt u uw onderzoek en vergroot u uw kansen op financiering.

Om aan de behoefte aan ethische overwegingen tegemoet te komen, hebben de meeste instellingen hun eigen Institutional Review Board (IRB). Een IRB waarborgt de veiligheid van menselijke deelnemers en voorkomt schending van de mensenrechten. De IRB beoordeelt de onderzoeksdoelstellingen en -methodologieën om te garanderen dat ethische praktijken worden gevolgd. Als een onderzoeksopzet niet voldoet aan de gestelde ethische richtlijnen, moet de onderzoeker zijn studie aanpassen.

Aanvragen van ethische goedkeuring

Aanvragen van ethische goedkeuring verschillen per instelling. Hoe dan ook, ze richten zich op de voordelen van uw onderzoek en de risico-batenverhouding voor de deelnemers. Om ethische goedkeuring te krijgen, moet u dus op beide aspecten ingaan.

 • Deelnemers

Het is van vitaal belang dat u duidelijk maakt dat mensen voldoende informatie krijgen om een weloverwogen beslissing over hun deelname te kunnen nemen. Bovendien moet u aantonen dat de ethische kwesties van toestemming, risico van schade en vertrouwelijkheid duidelijk zijn gedefinieerd.

 • Baten van het onderzoek

U moet het panel bewijzen dat uw werk van essentieel belang is en resultaten zal opleveren die een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke gemeenschap. Daartoe moet u het volgende aantonen:

i. De uitvoering van het onderzoek garandeert de kwaliteit en integriteit van de resultaten.

ii. Het onderzoek zal op de juiste wijze worden verspreid.

iii. De doelstellingen van het onderzoek zijn duidelijk en de methodologie is geschikt.

 • Integriteit

Integriteit en transparantie zijn van vitaal belang bij het onderzoek. Ethische commissies verwachten dat u alle feitelijke of potentiële belangenconflicten deelt die uw werk zouden kunnen beïnvloeden. Daarnaast moet je eerlijk en transparant zijn tijdens het hele goedkeuringsproces en het onderzoeksproces.

De gevaren van onethische praktijken

Er is een reden om ethische richtlijnen te volgen. Zonder deze richtlijnen zal ons onderzoek eronder lijden. En, nog belangrijker, mensen kunnen eronder lijden.

Hieronder volgen slechts twee voorbeelden van beruchte gevallen van onethische onderzoekspraktijken die het belang aantonen van het naleven van ethische normen:

 • Het Stanford Prison Experiment (1971) had tot doel de psychologische effecten van macht te onderzoeken aan de hand van de relatie tussen gevangenen en gevangenisbewaarders. Degenen die de rol van “gevangenisbewaarder” kregen toebedeeld, namen maatregelen die “gevangenen” blootstelden aan psychologische en fysieke schade. In dit geval was er sprake van vrijwillige deelname. Er werd echter geen rekening gehouden met het welzijn van de deelnemers.
 • Recentelijk kondigde de Chinese wetenschapper He Jiankui aan dat hij werkte aan genetisch gemanipuleerde baby’s. Meer dan 100 Chinese wetenschappers veroordeelden dit onderzoek en noemden het “krankzinnig” en “schokkend en onaanvaardbaar”. Dit onderzoek toont een verontrustende houding van “doe eerst, discussieer later” en een minachting voor de ethische bezwaren van het manipuleren van het menselijk lichaam. Wang Yuedan, een professor immunologie aan de Peking Universiteit, noemt dit “een ethische ramp voor de wereld” en eist strenge straffen voor dit soort ethische overtredingen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *